3 gratis tilbud på billig isolering
Billig isolering

Få 3 tilbud på isolering af din bolig – gratis!

Renovering/efterisolering af krybekældre

En krybekælder uden billig isolering, som i årevis har fungeret hensigtsmæssigt, bør ikke umiddelbart ændres (herunder efterisoleres under dækkonstruktionen), da der åbenbart findes den rette balance mellem fugtafgivelse, varmetilskud og ventilation. Skal en ventileret (kold) krybekælder renoveres, fx for at opnå energibesparelse, sker det bedst ved at ombygge den til et isolering terrændæk – forudsat at terrænforhold eller eksisterende installationsføring i kryberummet ikke forhindrer dette. Ved ombygning til terrændæk skal der tillige sikres mod opstrømning af radon, fx ved udlægning af en lufttæt fugtspærre, evt. kombineret med trykudligning af det kapillarbrydende lag. Alternativt kan krybekælderen ombygges til en varm krybekælder.

Få 3 spændende tilbud på isolering i Horsens og Viborg

Bestil 3 tilbud på billig isolering

Arbejdstilsynet kræver, at der kun må arbejdes med isolering i lave rum i korte tidsrum. Derfor er det mest hensigtsmæssigt- og ofte den eneste mulighed ved renovering – at fjerne gulvet, så arbejdet kan foregå oppefra. Hvis der i en krybekælder konstateres dårlig lugt, kan det skyldes utilstrækkelig ventilation. Få 3 gratis tilbud på isolering af boligen i Horsens. Ventilationen skal mindst opfylde de tidligere anvendte krav om størrelse og placering af nødvendige ventilationsåbninger. Ventilationen kan forbedres ved at etablere en isolering  aftrækskanal, der går fra krybekælderen og op over taget på samme måde. Aftrækskanalen bør udføres uisoleret i bygningen aht. termisk opdrift, men isoleret i tagrum og over bygning. Herved suppleres vindens drivtryk med et termisk drivtryk (skorstensvirkning), og der opstår et undertryk i krybekælderen. De eksisterende ventilationsåbninger i soklen bevares og fungerer som tilluftventiler for ventilationsluften.

Fugtpåvirkning og isolering

Kældre er fugtteknisk set komplicerede, bl.a. fordi der er stor forskel på fugt- og temperaturforholdene i de dele af konstruktionerne, som ligger henholdsvis over og under terræn. Kældergulve vil i fugtteknisk henseende i princippet fungere som terrændæk. Kældervægge over terræn vil fugtteknisk fungere som ydervægge. Kældervægge under terræn udsættes for fugtpåvirkninger både indefra og udefra tilbud, og desuden er temperaturforholdene underjorden anderledes end overjorden. Disse forhold kan have indflydelse på fugtforholdene i konstruktionen, herunder hvordan og i hvilken retning fugten vil transporteres. Fugtpåvirkningerne på en kældervæg omfatter:

  • Byggefugt
  • Vand i jorden, herunder nedsivende regnvand (infiltrationsvand) og vand, som er kapillært bundet i jorden
  • Vanddamp fra rumluften i kælderen
  • Nedbør på den del af kældervæggen, som ligger over terræn

Fugtpåvirkningen på kælderens ydervægge og gulv medfører, at der i kælderrum normalt afgives isolering fugt fra ydervæggene til rumluften. Denne overskydende fugt skal fjernes, hvilket i nyere kældre med varmeisolerede vægge normalt kan ske ved ventilation kombineret med opvarmning.

Vandpåvirkning på kælderens yderside

Vandpåvirkning på kælderens yderside kan stamme fra grundvand, nedsivende overfladevand, eller vand fra utætte afløbsledninger og dårligt fungerende faskiner eller dræn. For at sikre acceptable fugtforhold inde i kælderen skal vandpåvirkningen på både gulv og vægge reduceres mest muligt. Tre gratis tilbud, til dig i Viborg, fra professionelle isolatører og isoleringsfirmaer, får du lige her. På f.eks. udhus, enfamiliehus eller fabrik. Vi finder gratis tilbuddene, når du har beskrevet opgaven.

Fordelen ved en let terrændækkonstruktion er, at den ikke tilfører byggefugt, og at der derfor ikke skal tages hensyn til hærdning eller udtørring. Ulempen er, at der ikke som ved traditionelle opbygninger er et betonlag, der kan benyttes som gulv ved efterfølgende arbejder. Der skal udføres isolering fundament under alle ydervægge og skillevægge, så disse kan fastgøres forsvarligt og eventuelt indgå i vindafstivningen af bygningen. Desuden kræver konstruktionen særlige tiltag for at sikre mod radonopstrømning og mod indtrængning af rotter.

Få 3 spændende tilbud på isolering i Horsens og Viborg

2 thoughts on “Få 3 tilbud på isolering af din bolig – gratis!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *